معرفی

مشخصات فردی

سیده مریم موسوی

نام - نام خانوادگی : سیده مریم   موسوی

پست الکترونیکی : mmousavi@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی سلامت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

سیده مریم موسوی
سیده مریم موسوی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^